Բակալավրիատ

Համալսարանը կադրեր է պատրաստում հետևյալ մասնագիտությունների գծով՝

Բակալավրիատ

Ուսման վարձը

առկա

հեռակա

Իրավագիտություն

400000 ՀՀ դրամ

320000 ՀՀ դրամ

Կրիմինալիստիկա

450000 ՀՀ դրամ

-

Միջազգային հարաբերություններ

350000 ՀՀ դրամ

250000 ՀՀ դրամ

Ֆինանսներ

350000 ՀՀ դրամ

250000 ՀՀ դրամ

Կառավարում

350000 ՀՀ դրամ

250000 ՀՀ դրամ

Շուկայագիտություն, (մարքեթինգ)

350000 ՀՀ դրամ

250000 ՀՀ դրամ

Հաշվապահական հաշվառում և հարկում

350000 ՀՀ դրամ

250000 ՀՀ դրամ

Օտար լեզու և գրականություն

350000 ՀՀ դրամ

250000 ՀՀ դրամ

Լեզվաբանություն,

թարգմանչական գործ

350000 ՀՀ դրամ

250000 ՀՀ դրամ

Հայոց լեզու և գրականություն

350000 ՀՀ դրամ

250000 ՀՀ դրամ

Լրագրություն

350000 ՀՀ դրամ

250000 ՀՀ դրամ

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

350000 ՀՀ դրամ

250000 ՀՀ դրամ

Բուժական գործ

1000000 ՀՀ դրամ

-

Ստոմատոլոգիա

1000000 ՀՀ դրամ

-

  •   ‹‹Գլաձոր››-ում յուրաքանչյուր մասնագիտության գծով ընդունված ուսանողների 10 տոկոսը սովորում է անվճար:
  •   ‹‹Գլաձորն›› ունի պետպատվեր և տարկետման իրավունք:
  •  Բուհն իրավունք ունի կնքել անհատական պայմանագրեր և սահմանել անհատական ուսման վարձ, մասնավորապես՝ զոհված ազատամարտիկների և երկկողմանի ծնողազուրկ երեխաների համար:
  •  ‹‹Գլաձոր›› համալսարան կարող են ընդունվել նրանք, ովքեր կստանան դրական գնահատականներ ինչպես միասնական և կենտրոնացված, այնպես էլ ‹‹Գլաձոր›› համալսարանում կազմակերպվող ընդունելության քննություններից:
  •   Շրջանավարտներին տրվում է պետական դիպլոմ: Տրվում է դիպլոմի միասնական հավելված (հայերեն, անգլերեն լեզուներով):
  •  Համալսարանի բակալավրի առկա բաժնում ընդունելությունը կատարվում է ՀՀ ԿԳՆ կողմից սահմանված կարգի, իսկ հեռակա բաժնի ընդունելությունը՝ ԵԳՀ ‹‹Բակալավրի կրթական ծրագրի ընդունելության կանոնակարգ››-ի համաձայն: 
  •   Ուսման տևողությունը՝  առկա` 4 տարիհեռակա՝ 5 տարի

  •  Համալսարանում բակալավրիական  կրթություն կարող են ստանալ ինչպես ՀՀ քաղաքացիները, այնպես էլ ՀՀ քաղաքացիություն չունեցող անձինք։ 

Էլ.հասցե`gladzor@gladzor.am

Հեռ.` +374 10 545980, 545981

 

Դիմում