Մագիստրատուրա

Համալսարանում մագիստրոսական կրթություն կարող են ստանալ ինչպես ՀՀ քաղաքացիները, այնպես էլ ՀՀ քաղաքացիություն չունեցող անձինք:

Համալսարանի մագիստրատուրա կարող են ընդունվել Երևանի «Գլաձոր» համալսարանի, այլ բուհերի բակալավրի, դիպլոմավորված մասնագետի որակավորում ունեցող շրջանավարտներ` մասնագիտական գիտելիքները խորացնելու, վերամասնագիտանալու, ինքնուրույն գիտական ուսումնասիրություններ կատարելու և մագիստրոսի որակավորման աստիճան ստանալու նպատակով:

Համալսարանը մագիստրոսներ է պատրաստում հետևյալ մասնագիտությունների գծով.

    

Մասնագիտություն

Ոսման վարձը

առկա

հեռակա

Իրավագիտություն

400000 ՀՀ դրամ

320000 ՀՀ դրամ

Կրիմինալիստիկա

450000 ՀՀ դրամ

-

Միջազգային հարաբերություններ

350000 ՀՀ դրամ

300000 ՀՀ դրամ

Ֆինանսներ

350000 ՀՀ դրամ

300000 ՀՀ դրամ

Կառավարում

350000 ՀՀ դրամ

300000 ՀՀ դրամ

Շուկայագիտություն, (մարքեթինգ)

350000 ՀՀ դրամ

300000 ՀՀ դրամ

Հաշվապահական հաշվառում

350000 ՀՀ դրամ

300000 ՀՀ դրամ

Օտար լեզու և գրականություն

350000 ՀՀ դրամ

300000 ՀՀ դրամ

Լեզվաբանություն,

թարգմանչական գործ

350000 ՀՀ դրամ

300000 ՀՀ դրամ

Հայոց լեզու և գրականություն

350000 ՀՀ դրամ

300000 ՀՀ դրամ

Լրագրություն

350000 ՀՀ դրամ

300000 ՀՀ դրամ

Ինֆորմատիկա (Համակարգչային գիտություն)

350000 ՀՀ դրամ

300000 ՀՀ դրամ

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

350000 ՀՀ դրամ

300000 ՀՀ դրամ

  • Շրջանավարտներին տրվում է պետական դիպլոմ: Տրվում է դիպլոմի միասնական հավելված (հայերեն, անգլերեն լեզուներով):
  • Համալսարանի մագիստրատուրայի ընդունելությունն իրականացվում է ԵԳՀ «Մագիստրատուրայի ընդունելության կանոնակարգ»-ի համաձայն:
  • Ուսման տևողությունը՝  առկա` 2 տարի, հեռակա՝ 2,5 տարի

Էլ.հասցե` gladzor@gladzor.am


Դիմում