Մագիստրատուրա

Համալսարանի մագիստրատուրա կարող են ընդունվել Երևանի «Գլաձոր» համալսարանի, այլ բուհերի բակալավրի, դիպլոմավորված մասնագետի որակավորում ունեցող շրջանավարտներ` մասնագիտական գիտելիքները խորացնելու, վերամասնագիտանալու, ինքնուրույն գիտական ուսումնասիրություններ կատարելու և մագիստրոսի որակավորման աստիճան ստանալու նպատակով: Համալ սարանի մագիստրատուրայի ընդունելությունն իրականացվում է ԵԳՀ մագիստրատուրայի ընդունելության կանոնակարգի համաձայն:

Բաժին Առկա Հեռակա
Ուսման տևողությունը 2 տարի 3 տարի

Շրջանավարտներին տրվում է պետական նմուշի դիպլոմ: Տրվում է դիպլոմի միասնական հավելված (հայերեն, անգլերեն լեզուներով):